MENU

Where the world comes to study the Bible

God's Plan voor onze verlossing

Related Media

1 Johannes 5:11-12 En dit is de getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

Deze passage vertelt ons dat God ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven aangeboden wordt door zijn Zoon, Jezus Christus. Met andere woorden, om het eeuwig leven te verkrijgen, moet je God’s zoon hebben. De vraag is dan: Hoe kan iemand de Zoon van God verkrijgen ?

Het probleem van de mensheid

Scheiding van God

Jesajah 59:2 Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.

Romeinen 5:8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

Volgens Romeinen 5:8 toonde God Zijn liefde voor ons door de dood van Zijn Zoon. Waarom moest Christus voor ons sterven ? Omdat de Schrift ons leert dat alle mensen zondenaars zijn. “Zonde” betekent gewoon het voorbeeld niet volgen. De Bijbel zegt dat “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods” (Rom 3:23). Ofwel, onze zonde scheidt ons van God, die perfect is in zijn “heiligheid” (rechtvaardigheid en gerechtigheid), en daarom moet God over ons als zondaars oordelen.

Habakkuk 1:13a Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen; waarom zoudt Gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen?

Nutteloosheid van onze daden

De Schrift leert ons ook dat ongeacht hoeveel menselijke goedheid, menselijke werken, menselijke moraal of religieuze aktiviteit we ondernemen, dit ons niet noodzakelijk gunstig stelt bij God en ons geen garantie biedt om in de Hemel opgenomen te worden. De morele mens, de religieuze mens, en de immorele en niet-religieuze delen allen hetzelfde lot. We schieten allen tekort aan God’s perfecte rechtvaardigheid. Na zijn uiteenzetting over de immorele, de morele en de religieuze mens in Romeinen 1:18-3:8, verkondigt de apostel Paulus dat zowel Joden als Grieken onder zonde leven en dat “Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een” (Rom 3:10). De volgende verzen uit de Schrift kunnen hieraan toegevoegd worden:

Efeziers 2:8-9 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Titus 3:5-7 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

Romeinen 4:1-5 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Geen enkele hoeveelheid menselijke goedheid is zo goed als God. God is perfecte rechtvaardigheid. Daarom zegt Habakkuk 1:1-3 dat God geen gezelschap kan hebben met iemand die niet dezelfde perfecte rechtvaardigheid bezit. Om door God aanvaard te worden, moeten we zo goed zijn als God. Met God geconfronteerd, zijn we allen naakt, hulpeloos en zonder hoop in onszelf. Geen enkele hoeveelheid “goed” leven zal ons in de Hemel toelaten of ons eeuwig leven schenken. Is er dan een oplossing ?

God’s oplossing

God is niet alleen de perfect heiligheid (wiens heilig karakter we nooit alleen door onze daden of gerechtigheid kunnen evenaren), maar Hij is ook perfecte liefde en gevuld met genade en barmhartigheid. Dankzij Zijn liefde en genade heeft ons niet zonder hoop achtergelaten, maar biedt Hij ons een oplossing aan

Romeinen 5:8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

Dit is de goede boodschap van de Bijbel, de boodschap van het evangelie. Het is de boodschap van God’s geschenk aan de mensheid in de persoon van Zijn enige Zoon, die mens geworden is, een zondeloos leven leidde, aan het kruis is gestorven voor onze zonden, en opgestaan is uit het graf om ons te tonen dat Hij God’s zoon is en om onze zonden op zich te nemen in zijn dood.

Romeinen 1:4 krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:

Romeinen 4:25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

II Korintiers 5:21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

1 Petrus 3:18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

Hoe ontvangen we God’s zoon ?

Dankzij wat Jezus Christus voor ons aan het kruis deed, de Bijbel leert ons dat “He that has the Son has life.”. We kunnen de Zoon, Jesus Christus, als onze Verlosser, door ons persoonlijk geloof aanvaarden, door in de persoon van Christus en Zijn dood voor onze zonden te vertrouwen.

John 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

John 3:16-18 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Dit betekent dat we allen voor God moeten komen (1) als zondenaars, onze schulden erkennend, (2) beseffende dat geen menselijke goedheid ons kan verlossen en (3) volledig in geloof op Christus vertrouwen voor onze verlossing.

Als ook jij Christus als jouw persoonlijke Verlosser wil aanvaarden en vertrouwen, dan kan je steeds je geloof in Christus uitdrukken als een eenvoudig gebed waarin je je zondigheid, je aanvaarding van Zijn vergiffenis en je geloof in Christus als Verlosser bekent.

Als je net in Christus vertrouwd hebt, dan moet je leren hoe je met de Heer door het leven gaat. We zouden je willen aanraden de reeks ABCs for Christian Growth. te lezen. Deze reeks helpt je stap na stap door enkele fundamentele waarheden van God’s Woord en kan je helpen een goede fundering te bouwen voor je geloof in Christus.

Related Topics: Soteriology (Salvation), Evangelism

Report Inappropriate Ad