MENU

Where the world comes to study the Bible

Ang Plano ng Diyos sa Kaligtasan

Related Media

1 Juan 5:11-12 At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. vAng sinumang pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan.2

Sinasabi ng mga talatang ito na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang Anak, si Hesu Kristo. Ibig sabihin, ang paraan para makamtan ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng pananahan ng Anak. Ang tanong ay, paano pananahanan ng Anak ang tao?

Ang Suliranin ng Tao

Pagkahiwalay sa Diyos

Isaias 59:2 vAng masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos.

Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita,at hindi niya kayo marinig.

Roma 5:8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.

Ayon sa Roma 5:8, ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang Anak. Bakit kailangan mamatay si Kristo para sa atin? Sapagkat inihahayag ng Biblia na lahat ng tao ay makasalan. Ang ibig sabihin ng “magkasala” ay sumablay sa patatamaan. Inihahayag ng Biblia na “sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian (ang lubos na kabanalan) ng Diyos” (Roma 3:23). Ibig sabihin ang ating kasalanan ay naghiwalay sa atin sa Diyos na lubos agd kabanalan (matuwid at makatarungan) at ang Diyos ang dapat mag-husga sa makasalanang tao.

Habacuc 1:13a Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali..

Ang Pag-kawalang Sasay ng Gawa

Itinuturo din ng Kasulatan na walang anumang dami ng kabutihan ng tao, moralidad, o kaya gawaing may kaugnay sa relihiyon ang magdudulot sa pagtanggap ng Diyos sa tao o makakapagpasok ng isang tao sa langit. Ang taong may moralidad, ang relihiyoso, at ang walang moralidad at ang di relihiyoso ay lahat magkakatulad lamang. Lahat sila ay nagkulang na makamit ang ganap na pagkamatuwid ng Diyos. Pagkatapos ipaliwanag ang tungkol sa taong walang moralidad, ang taong may moralidad, at ang relihiyosong tao, sa Roma 1:18-3:8, ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Judio at Hentil ay parehas na nasa ilalim ng kasalanan, ayon sa Roma 3:9-10, “walang matuwid, wala kahit isa.” Dagdag pa dito ang pahayag ng mga sumusunod na talata mula sa Kasulatan:

Efesu 2:8-9 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos 9 at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; vhindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.

Tito 3:5-7 viniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. 6vMasaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, 7vupang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang-loob, at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan

Roma 4:1-5 Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? 2 Kung pinawalang-sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. 3vAno ang sinasabi ng kasulatan? "Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos; at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid." 4vAng ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. 5vNgunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang-sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya.

Walang kabutihan magagawa ang tao na makakapantay sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay ganap na matuwid. Dahil dito, sinasabi sa atin sa Habacuc 1:13 na ang Diyos ay hindi pwede makisama kahit kanino man na hindi ganap na matuwid. Upang maging katanggap tangap sa Diyos, dapat tayong maging kasing buti ng Diyos. Sa harap ng Diyos, tayong lahat ay nakatayong hubad, walang magagawa, at walang pagasa sa ating sariling kakayahan. Walang anumang mabuting pamumuhay ang makapagdala sa atin sa langit o kaya makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano ngayon ang kalutasan sa suliraning ito?

Ang Kalutasan mula sa Diyos

Ang Diyos ay hindi lang ganap ang kabanalan (kung saan ay hindi natin maabot ang kanyang banal na katangian sa ating sariling kakayahan o kaya man sa ating mga mabubuting gawa) pero Siya rin ay lubos ang pag-ibig at puno ng biyaya at awa. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pagasa at kalutasan.

Roma 5:8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.

Ito ang magandang balita ng Biblia, ang mensahe ng mabuting balita. Ang mensaheng ito ay tungkol sa libreng kaloob ng sariling Anak ng Diyos na naging tao (ang Diyos-tao), namuhay ng walang kasalanan, namatay sa Krus para sa ating kasalanan, at binuhay mula sa libingan na nagpapatunay na siya ay Anak ng Diyos at nagpapatunay ng kahalagahan ng kanyang pagkamatay para sa atin bilang ating kapalit.

Roma 1:4 ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.

Roma 4:25 Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang-sala.

2 Corinto 5:21 vHindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos.

1 Pedro 3:18 vSapagkat si Cristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa espiritu.;

Paano Natin tatanggapin ang Anak ng Diyos?

Dahil sa nagawa ng pagkamatay ni Hesu Kristo sa krus para sa atin, sinasabi ng Biblia “ang sinumang pinapanahanan ng Anak ay mayroong buhay na walang hanggan.” Makakamit natin ang Anak, si Hesu Kristo, bilang ating Taga-pagligtas sa pamamagitan ng personal na pananampalataya, sa pamamagitan ng pag-titiwala sa katauhan (kung sino at ano) si Kristo at sa kanyang pagkamatay para sa ating mga kasalanan.

Juan 1:12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.

Juan 3:16-18 vSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17vIsinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 18 Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos.

Ang Ibig sabihin nito ay dapat ang bawat isa ay lumapit sa Diyos sa parehas na paraan: (1) bilang makasalan na aaminin ang kanyang pagkakasala, (2) ang pagkilala na walang gawa ng tao ang magbubunga/magdadala ng kaligtasan, at (3) lubos na pagtitiwala na kay Kristo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang para sa ating kaligtasan.

Kung gusto mo na tanggapin at pagtiwalaan si Kristo bilang sariling tagapagligtas, pwede mong ipahayag ang iyong pananampalataya kay Krisyto sa pamamagitan ng maikling panalangin na umaamin sa yong pagiging makasalanan, pagtanggap ng kanyang kapatawaran at sa pagbibigay ng iyong pananampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan.

Kung ikaw ay nagtiwala na kay Kristo, kailangan mo na matutunan ang bagong buhay mo at kung paano mamuhay sa Panginoon. Aming iminumungkahi na ikaw ay simulang pag-aralan ang ABaKaDa para sa paglagong Espiritwal. Ang mga araling ito ay magdadala sa iyo ng mga paunang katotohanan mula sa Salita ng Diyos at ito ay makakatulong sa iyo na magtayo ng matibay na haligi ng iyong pananampalataya kay Kristo.


1 Isinalin sa Tagalog ni Angelo R. Palo (August 2011).

2 Lahat ng talata ay hango sa Magandang Balita Biblia. Copyright © 2005 by Philippine Bible Society.

Related Topics: Basics for Christians

Report Inappropriate Ad