MENU

Where the world comes to study the Bible

Planul de mântuire a lui Dumnezeu

Related Media

1 Ioan 5:11-12 11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul, are viața; cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața.

Acest pasaj ne spune că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul lui, Isus Cristos. Cu alte cuvinte, pentru a avea viață veșnică trebuie să-l ai pe Fiul lui Dumnezeu.

Problema Omului

Separat de Dumnezeu

Isaia 59:2 Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Fața Lui și-L împiedică să v’asculte!

Romani 5:8 Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.

Din Romani 5:8 vedem cum Dumnezeu a demonstrat dragostea lui față de noi, prin moartea Fiului Său. De ce a trebuit ca Hristos să moară pentru noi? Pentru că Scriptura ne arată că toți oamenii sunt păcătoși. A ‚păcătui’ înseamnă a trage lângă țintă. Biblia declară că „toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Cu alte cuvinte păcatele noastre ne separă de Dumnezeu, cel care este sfințenia deplină (neprihănit și drept), deci Dumnezeu trebuie să judece omul păcătos.

Habacuc 1:13 Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, și nu poți să privești nelegiuirea!

Insuficiența Faptelor

Totodată Scriptura ne învață că nici bunătatea omenească, sau faptele omenești, nici moralitatea, nici un act religios nu sunt de ajuns pentru a fi acceptaţi de Dumnezeu sau pentru a ajunge în cer. Omul moral și cel religios sunt în aceeași barcă cu omul imoral și cel ne-religios. Toți sunt lipsiți de neprihănirea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, după ce prezintă situația omului moral și al celui religios în Romani 1:18-3:8, declară că atât Grecii cât și Evreii sunt sub păcat, nu este „nici un om neprihănit, nici unul măcar” (Romani 3:9-10). La aceasta mai putem adăuga următoarele versete din Scriptură:

Efeseni 2:8-9 8 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Tit 3:5-7 5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 6 pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; 7 pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moștenitori ai vieții vecinice.

Romani 4:1-5 Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoșul nostru Avraam? 2 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3 Căci ce zice Scriptura? ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s’a socotit ca neprihănire.„ 4 Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat; 5 pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.

Nici o faptă bună nu poate fi comparată cu bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este neprihănire deplină. Din această cauză ne zice Habacuc 1:13 că Dumnezeu nu poate avea părtășie decât cu cei care au neprihănire deplină. Ca să fim acceptați de Dumnezeu, trebuie să fim la fel de buni ca El. Înaintea lui Dumnezeu suntem lipsiți, fără ajutor și fără speranță prin puterea noastră. Prin fapte bune nu putem avea viață veșnică şi nici în ceruri nu putem ajunge. Atunci, care este soluția?

Soluția lui Dumnezeu

Dumnezeu este nu numai sfințenie deplină (sfințenie pe care noi niciodată nu o putem avea prin faptele noastre), ci este și dragoste deplină, plin de îndurare și har. Din pricina îndurării și a dragostei Lui, El nu ne-a lăsat fără speranță.

Romani 5:8 8 Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.

Acesta este vestea bună a Bibliei, mesajul evangheliei. Este vestea darului lui Dumnezeu, Fiul său, care a devenit om (om-Dumnezeu), a trăit o viață fără păcat, a murit pentru păcatele noastre pe cruce, și a fost înviat din moarte și astfel a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu și că jertfa Lui este o jertfă înlocuitoare pentru noi.

Romani 1:4 4 iar în ce privește duhul sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru…

Romani 4:25 25 care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți.

2 Corinteni 5:21 Pe Cel ce n'a cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

1 Petru 3:18 18 Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup , dar a fost înviat în duh…

Cum Îl acceptăm pe Fiul lui Dumnezeu?

Prin victoria lui Isus Hristos pe cruce, Biblia ne spune că „cine are pe Fiul, are viața”. Putem accepta pe Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, ca pe mântuitorul nostru prin credință, încrezându-ne în persoana lui Hristos și în moartea Lui pe cruce pentru păcatele noastre.

Ioan 1:12 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;

Ioan 3:16-18 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică. 17 Dumnezeu, în adevăr, n'a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18 Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n'a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

Asta înseamnă că noi trebuie să venim în fața lui Dumnezeu cu o atitudine smerită, adică: (1) ca și păcătoși, care își mărturisesc păcatele, (2) ca cei care recunosc că nici o faptă omenească nu poate aduce mântuire și (3) ca cei care se încred în totalitate numai în Hristos în vederea mântuirii.

Dacă vrei să-l accepți și să te încrezi în Hristos ca și Mântuitorul tău, exprimă-ți această credință în Hristos printr-o simplă rugăciune, prin care îţi recunoști păcatele, acceptând iertarea Lui și încrezându-te în El în vederea mântuirii.

Dacă tocmai te-ai încredințat lui Hristos, ai nevoie să înveți despre viața ta nouă în Hristos și cum să umblii cu Domnul. Îți recomandăm să începi să studiezi Abecedarul Creșterii Creștine (ABCs for Christian Growth). Acest studiu te va conduce pas-cu-pas prin adevărurile de bază ale Scripturii și te va ajuta să-ți creezi o bază solidă pentru credința ta în Hristos.

Related Topics: Basics for Christians

Report Inappropriate Ad