MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Related Media

I Giăng 5:11-12 Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

Đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết rằng Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ấy ở trong Con Ngài, là Đức Chúa Giêsu. Nói cách khác, để có sự sống đời đời thì ta phải tin nhận Đức Chúa Giêsu. Vấn đề ở đây là, làm thế nào một người có thể tin nhận Đức Chúa Giêsu?

Vấn đề của loài người

Xa cách Chúa

Ê-sai 59:2 Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.

-ma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

Theo -ma 5:8, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta qua sự chết của Con Ngài. Tại sao Chúa Giêsu vì chúng ta mà chịu chết? Bởi vì Kinh Thánh viết rằng mọi người đều có tội. "Tội lỗi" có nghĩa là sa ngã. Kinh Thánh viết "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển (sự thánh khiết) của Đức Chúa Trời," (Rô-ma 3:23). Nói cách khác, tội lỗi của chúng ta đã làm chúng ta xa cách Chúa thánh khiết (công bình và chánh trực) và vì thế Chúa phải xét đoán tội nhân.

Habacúc 1:13 Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược

Việc làm vô ích của chúng ta

Kinh Thánh cũng dạy rằng không có phẩm chất, việc làm, đạo đức và đức tin nào của con người được Chúa chấp nhận hoặc Chúa không cho phép ai vào thiên đàng. Người có hoặc không có đạo đức và đức tin cũng giống nhau. Tất cả họ đều không có được sự công bình của Đức Chúa Trời. Sau khi bàn về người có đạo đức, người vô luân và người có đức tin trong sách Rô-ma 1:18-3:08, Môn đồ Phaolô tuyên bố rằng cả người Do Thái và Hy Lạp đều phạm tội, rằng "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không." (Rô-ma

Ê-phê-sô 2:8-9 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;

Tít 3:5-7, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.

Rô-ma 4:1-5 Vậy, chúng ta sẽ nói Ap-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? 2 Thật thế nếu Ap-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. 3 Vì Kinh Thánh có dạy chi? Ap-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.4 Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, 5 còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.

Con người không có đức tính tốt như Đức Chúa Trời. Ngài thật công bình. Chính vì điều này, Ha-ba-cúc 1:13 cho chúng ta biết Chúa không thể có mối tương giao với những ai không có sự công bình. Để được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tính tốt như Ngài. Trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều trần truồng, bất lực và vô vọng. Chúng ta không có đời sống tốt đẹp để được nhận vào thiên đàng hay được ban sự sống đời đời. Vậy, giải pháp là gì?

Giải pháp của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời không chỉ thánh khiết ( sự thánh khiết mà con người chúng ta không tự có được hay nhờ việc làm công bình) mà còn có lòng yêu thương vô bờ và đầy ân điển và lòng thương xót. Vì lòng yêu thương và ân điển của Ngài, Ngài để lại cho chúng ta niềm hy vọng và một giải pháp.

-ma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

Đây là tin lành của Kinh Thánh, là thông điệp của Phúc Âm. Đây là thông điệp về một món quà đó chính là Con Đức Chúa Trời, được sai xuống làm người (người của Chúa ), sống một cuộc sống vô tội, đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, và đã sống lại từ ngôi mộ để chứng minh cho hai sự thật: Người là con của Đức Chúa Trời và ý nghĩa sự chết của Ngài là chết thay cho chúng ta.

Rô-ma 1:04 theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,

Rô-ma 4:25 Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.

II Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

I Peter 3:18 Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.

Chúng ta tiếp nhận Con Đức Chúa Trời bằng cách nào?

Chúa Giêsu hy sinh cho chúng ta trên thập tự giá, Kinh Thánh có viết "Ai tin Con Ngài thì được sống." Chúng ta hãy tiếp nhận Con Ngài, là Đức Chúa Giêsu, làm Cứu Chúa bởi đức tin của mình, bởi đức tin nơi Đấng Christ sự chết thay cho tội lỗi của chúng ta.

Giăng 1:12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

Giăng 3:16-18 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.

Điều này có nghĩa là mỗi chúng ta phải đến với Chúa theo cùng một cách: (1) như một tội nhân đã nhận ra tội của mình, (2) nhận ra rằng việc làm của con người không thể có được sự cứu rỗi, và (3) tin cậy hoàn toàn vào Chúa bởi đức tin vì sự cứu rỗi của chúng ta .

Nếu bạn muốn tin nhận Đức Chúa Giêsu làm Cứu Chúa, bạn có thể bày tỏ đức tin trong Đức Chúa Giêsu bằng một lời cầu nguyện đơn giản thừa nhận tội lỗi của bạn, chấp nhận sự tha thứ của Ngài và đặt niềm tin của bạn trong Chúa Giêsu vì sự cứu rỗi.

Nếu bạn chỉ tin cậy Chúa Giêsu, bạn cần để tìm hiểu về cuộc sống mới của bạn và làm thế nào để bước đi với Chúa. Chúng tôi đề nghị bạn hãy bắt đầu bằng cách nghiên cứu ABCs for Christian Growth trực tuyến trên www.bible.org. Loạt bài sẽ này từng bước giúp bạn nắm được một số chân lý cơ bản của Kinh Thánh và giúp bạn xây dựng một nền tảng đức tin vững chắc trong Đấng Christ.

Report Inappropriate Ad