MENU

Where the world comes to study the Bible

Isten üdvözítő terve

Related Media

1 Ján. 5:11-12 „És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.”

Ez az igerész elmondja nekünk, hogy Isten örök életet adott nekünk és ez az élet az Ő Fiában, Jézus Krisztusban van. Vagyis, ahhoz hogy az örök életet birtokoljuk, miénk kell legyen Isten Fia. A kérdés az, hogy hogyan lehetséges, hogy egy személy birtokolja Isten Fiát?

Az ember problémája

Elszakadás Istentől

Ézs. 59:2 „Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.”

Róma 5:8 „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.“

A Róma 5:8 alapján, Isten, az irántuk való szeretetét, az Ő Fia halála által mutatta meg. Miért kellet Krisztus meghaljon értünk? Mert az Írás azt mondja, hogy minden ember bűnös. Bűnt elkövetni, azt jelenti, hogy célt téveszteni. A Biblia kijelenti, hogy „mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége (a tökéletes szentség) nélkül”(Róma 3:23). Más szóval, a bűneink választanak el minket Istentől, Aki tökéletes szentség (igazságosság és igazság) és ezért Istennek meg kell ítélni a bűnös embert.

Habakkuk 1:13a „Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted…”

A tetteink haszontalansága

Az Írás azt is tanítja nekünk, hogy semmilyen emberi jóság, emberi tett, emberi erkölcsösség vagy vallásos gyakorlat nem szerezhet számunkra elfogadást Isten részéről és ezek nem visznek a mennybe. Az erkölcsös ember, a vallásos ember, az erkölcstelen ember és a nem-vallásos ember ugyanabban a csónakban evez. Hiányzik belőlük Isten tökéletes igazságossága. Miután Pál apostol a Róma 1: 18-3:8-ban tárgyalja az erkölcstelen - erkölcsös ember és a vallásos ember állapotát, kijelenti, hogy úgy zsidók, mint görögök bűnben vannak és „nincs egy igaz sem; még csak egy sem” (Róma 3:9-10). Ehhez még a következő Igei kijelentések csatolhatók:

Ef. 2:8-9 „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”

Tit. 3:5-7 „Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, 6 Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által; 7 Hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.”

Róma 4:1-5 „Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint? 2 Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. 3 Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul. 4 Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint: 5 Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.”

Semmilyen emberi jó tett nem éri fel Isten jóságát. Isten tökéletesen igazságos. Ebből kifolyólag Habakuk 1:13 elmondja nekünk, hogy Isten nem vállalhat közösséget senkivel, akinek nincs tökéletes igazsága. Annak érdekében, hogy elfogadottak legyünk olyan jók kell legyünk, mint Isten maga. Isten előtt mindnyájan meztelenek, segélytelenek és reménytelenek vagyunk önmagunkban. Bármennyi sok jó tettünk is lenne, nem juttatnak minket a mennybe és örök életet sem szereznének nekünk. Akkor tehát mi a megoldás?

Isten megoldása

Isten nem csak tökéletes szentség (akinek a jellemét soha nem tudjuk utolérni a saját erőnkből, vagy tetteink által), hanem Ő ugyanakkor tökéletes szeretet és teljes kegyelemmel és irgalommal. Az Ő szeretete és kegyelme miatt nem vagyunk reménytelenek és van megoldás.

Róma 5:8 „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”

Ez a Biblia örömhíre, az evangélium üzenete. Isten ajándékának, az Ő Fiának az üzenete, amely elmondja, hogy ember lett (Isten-ember), bűntelen életet élt, meghalt a kereszten a mi bűneinkért, és feltámadt a halálból és ezen keresztül bizonyította azt a két fontos tényt, hogy Ő Isten Fia és, hogy az Ő halála egy helyettes áldozat értünk.

Róma 1:4 “Aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból való feltámadás által…”

Róma 4:25 “Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.”

2 Kor. 5:21 “Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Ő benne.”

1 Péter 3:18 “Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;”

Hogyan fogadjuk el Isten Fiát?

Jézus Krisztus keresztáldozata alapján a Biblia kijelenti: „Akié a Fiú azé az élet”. Mi elfogadhatjuk a Fiút, Jézus Krisztust, mint Megváltónkat személyes hit által, bízva Krisztus személyében és az Ő halálában, amit a bűneink miatt kellet elszenvednie.

Ján. 1:12 “Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek;”

Ján. 3:16-18 “Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. 18 Aki hiszen Ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.”

Ez azt jelenti, hogy mindnyájan csak egy úton jöhetünk Istenhez: (1) bűnösökként, mint akik beismeri bűnösségünket, (2) azzal a tudattal, hogy emberi tettek nem vezetnek üdvösséghez és (3) a mi szabadulásunk kizárólag csak Krisztusba vetett hit által üdvözülhetünk.

Ha el szeretnéd fogadni Krisztust, mint személyes Megváltódat, akkor fejezd ki a hitedet egy egyszerű imában, amelyben elismered bűnösségedet, elfogadod az Ő bocsánatát és bizalmadat veted Krisztusba üdvösséged megnyerése érdekében.

Ha ezt megtetted és bizalmadat Krisztusba vetetted, akkor szükséges tanulnod a te új életedről és, arról, hogy hogyan járj az Urral. Javasoljuk a Keresztyén növekedés ABC-je (ABCs for Christian Growth) című tanulmányt. Ez a sorozat lépésről-lépésre vezet Isten szavának alapvető igazságain és segít egy szilárd alapot építeni a Krisztusba vetett hitednek.

Related Topics: Basics for Christians

Report Inappropriate Ad