MENU

Where the world comes to study the Bible

Boży plan zbawienia

Related Media

1 Jana 5,11-12 A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota

Powyższy fragment wskazuje, że Bóg darował nam życie wieczne, które jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, aby otrzymać życie wieczne należy otrzymać Bożego Syna. Powstaje zatem pytanie, jak człowiek może otrzymać Syna Bożego?

Problem człowieka

Oddzielenie od Boga

Izajasza 59, 2 Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy.

Rzymian 5, 8 Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Zgodnie z Rzymian 5,8 Bóg okazał nam swoją miłość poprzez śmierć Swojego Syna. Dlaczego Chrystus musiał umrzeć za nas? Ponieważ Pismo Święte orzeka, że wszyscy ludzie są grzeszni. „Zgrzeszyć” oznacza chybić celu. W Biblii czytamy: „gdyż  wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzym. 3:23). Innymi słowy, nasz grzech oddziela nas od Boga, który jest święty (sprawiedliwy) i z tego powodu Bóg musi osądzić grzesznego człowieka.

Habakuka 1,13a Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło.

Daremność naszych uczynków

Pismo Święte naucza również, że żadna ludzka dobroć, żadne ludzkie uczynki, ludzka moralność ani działalność religijna nie są w stanie zdobyć przychylności Boga ani zapewnić nikomu miejsca w niebie. Człowiek moralny i religijny oraz niemoralny i niereligijny znajdują się w takim samym położeniu. Są pozbawieni doskonałej Bożej sprawiedliwości. Apostoł Paweł, omówiwszy w liście do Rzymian 1,18-3,8 temat niemoralnego i moralnego człowieka oraz człowieka religijnego, stwierdza, że zarówno Żydzi jak i Grecy są obarczeni grzechem i „nie ma ani jednego sprawiedliwego (Rzym. 3,9-10). Należy tutaj również przytoczyć następujące fragmenty Pisma Świętego:

Efezjan 2,8-9 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Tytus 3,5-7 Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.

Rzymian 4,1-5 Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność; gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość

Żadna ilość dobroci ludzkiej nie dorówna Bogu. Bóg jest doskonały w sprawiedliwości. Z tego względu prorok Habakuk 1, 13 stwierdza, że Bóg nie może nawiązać relacji z kimś kto nie jest doskonały w sprawiedliwości. Musimy stać się tak dobrzy jak Bóg, jeśli chcemy, aby nas przyjął. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy nadzy, bezradni i bez nadziei. Żadna miara ludzkiej dobroci nie zapewni nam miejsca w niebie ani życia wiecznego. Jakie jest zatem rozwiązanie?

Boże rozwiązanie

Bóg nie tylko jest doskonały w świętości (posiada święty charakter, którego nigdy nie posiądziemy poprzez własne starania czy uczynki sprawiedliwości) ale jest również dokonały w miłości oraz pełny łaski i miłosierdzia. Z tego względu nie pozostawił nas bez nadziei i rozwiązania.

Rzymian 5, 8 Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

To jest dobra nowina Biblii, przesłanie ewangelii. To wiadomość o ofiarowaniu Bożego Syna, który stał się człowiekiem (Bogiem-człowiekiem), żył bez grzechu, zmarł na krzyżu za nasze grzechy i powstał z martwych, udowodniając tym samym, że jest Bożym Synem oraz, że Jego śmierć za nas jest wystarczająca.

Rzymian 1,4 Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym

Rzymian 4,25 Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego.

2 Koryntian 5,21 On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

1 Piotra 3,18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.

Jak przyjmujemy Bożego Syna?

W oparciu o to, co Jezus Chrystus dokonał dla nas na krzyżu, Biblia stwierdza: „kto ma Syna, ma żywot”. Możemy przyjąć Syna, Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela poprzez zaufanie Chrystusowi i Jego śmierci za nasze grzechy.

Jana 1,12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.

Jana 3,16-18 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Oznacza to, że każdy z nas  musi przyjść do Boga jako: (1) grzesznik, który ma świadomość swojej grzeszności, (2) który rozumie, że żadne ludzkie uczynki nie zapewnią zbawienia oraz (3) który całkowicie polega tylko na Chrystusie i tylko przez wiarę w kwestii zbawienia.

Jeśli chciałbyś zaufać Chrystusowi jako Zbawicielowi, możesz wyrazić swoją wiarę w Chrystusa, zmawiając prostą modlitwę, w której możesz wyznać swoje grzechy, przyjąć Jego przebaczenie i zadeklarować swoją wiarę w Chrystusa.

Jeśli właśnie zaufałeś Chrystusowi powinieneś teraz uczyć się na temat swojego nowego życia oraz jak chodzić z Panem. W tym celu proponujemy studium następujących materiałów (ABCs for Christian Growth). W materiałach tych odnajdziesz podstawowe prawdy wypływające ze Słowa Bożego, co pozwoli tobie zbudować solidne podstawy wiary chrześcijańskiej.

Report Inappropriate Ad